اطلاعیه 10- دریافت فاکتور نهایی
اطلاعیه 9 - تخلیه، جمع آوری و تخریب غرف
اطلاعیه 8 - بازگشایی سالن ها – شروع ساخت و ساز، حضور شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان
اطلاعیه 7 - اخذ مجوز غرفه سازی
اطلاعیه 6 - دریافت کارت های شناسایی غرفه داران ( غیر حضوری )
اطلاعیه 5 - اعلام جانمایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی
اطلاعیه 4 - درج تبلیغات در کتاب رسمی نمایشگاه
اطلاعیه 3 - مهلت ارائه مدارک تا پایان فروردین ماه 1401 (انتشار 20 - 01 - 1401)
اطلاعیه 2 - ارائه مدارک مورد نیاز و زمان شروع بارگذاری مدارک (تاریخ انتشار 14 - 01 - 1401)
اطلاعیه 1 - فراخوان ثبت نام اینترنتی یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی (انتشار: 23-11-1400)